Politica da pretschs

Da nov po mintga visitadra e mintga visitader tscherner sezza/sez il pretsch d’entrada a maun da trais categorias. Ti decidas damai tge pretsch che constat per tai, independentamain da dretgs da reducziun. 

I valan en general las categorias da pretsch suandantas:

soli CHF 35

regular CHF 25

budget CHF 15 

Uffants e giuvenils fin 17 onns u persunas cun entradas bassas u fitg bassas pajan il pretsch da budget.

Per umans cun ina permissiun da dimora N u F e tals cun status da protecziun S èn las purschidas da fanfaluca gratuitas. Quai vala era per las persunas accumpagnantas da visitadras e visitaders cun ina mobilitad restrenschida.

Persunas cun entrada libra s’annunzian per plaschair qua: info@fanfaluca.ch.

Vendita

Tut ils bigliets pon ins cumprar sur nossa pagina-web. La cassa da la saira avra 60 minutas avant l’entschatta da la represchentaziun. Cumprar bigliets online e via Twint è pussaivel fin che las represchentaziuns cumenzan, sche tals èn anc disponibels. I na dat nagina cassa cun daner contant al lieu d’occurrenza. Per singulas occurrenzas sco l’avertura u la saira cun concert u per partys pon valair auters pretschs.

Restituziun ed annullaziun d’ina occurrenza 

Bigliets gia cumprads na pudain nus betg restituir. Sch’ina occurrenza vegn annullada da nossa vart, restituin nus sa chapescha il bigliet. 

liet.

Ok